ĐỂ ĐĂNG KÝ THI LẠI CHO HỌC VIÊN, CÓ 2 CÁCH: (Hướng Dẫn =>)

1- GIÁO VIÊN ĐĂNG KÝ CHO HỌC VIÊN LINK

2- HỌC VIÊN TỰ ĐĂNG KÝ LINK