0899189190

KHÓA 72 + TỒN ĐỌNG THI NGÀY 08/03/2018

 

KHÓA 72 + TỒN ĐỌNG THI NGÀY 08/03/2018
STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CMND SH
1 NGUYỄN THÀNH ÂN 01/01/1974 271263429 SH lại LT + H + Đ
2 NGUYỄN HẢI ÂU 17/04/1993 272153080 SH lại H + Đ
3 CAO VĂN BẰNG 06/08/1973 272680881 SH lại LT + H + Đ
4 LÊ VĂN BÌNH 01/01/1976 271242508 SH lần đầu
5 PHAN CHÂU BÌNH 15/06/1984 271707486 SH lại LT + H + Đ
6 TRẦN TRỌNG BÌNH 12/03/1967 079067002251 SH lại LT + H + Đ
7 NGUYỄN VĂN CẢM 19/04/1986 271869399 SH lần đầu
8 NGUYỄN BÁ CẢNH 14/05/1989 271815347 SH lại LT + H + Đ
9 TRỊNH ĐÌNH CHIẾN 12/09/1991 173605839 SH lại H + Đ
10 NGUYỄN CÔNG CHỦ 18/12/1989 385471824 SH lại H + Đ
11 TRẦN HUỲNH CHƯƠNG 30/04/1982 351412159 SH lần đầu
12 NGUYỄN CHÍ CÔNG 16/07/1992 272055166 SH lại LT + H + Đ
13 NGUYỄN VĂN CÔNG 19/07/1986 271342683 SH lại H + Đ
14 LÊ MẠNH CƯỜNG 21/02/1992 272875380 SH lần đầu
15 ĐINH VĂN ĐÀI 25/12/1976 272416235 SH lại LT + H + Đ
16 NGUYỄN VĂN ĐÀI 20/02/1989 173403572 SH lần đầu
17 NGUYỄN VĂN DÂN 01/08/1989 221873869 SH lại LT + H + Đ
18 HÀ VINH DANH 24/11/1993 272202353 SH lần đầu
19 LÊ QUÝ ĐẠT 21/09/1994 183947950 SH lại LT + H + Đ
20 LAO TẮC DẬU 21/10/1988 271775880 SH lại H + Đ
21 NGUYỄN MINH ĐÂY 21/06/1989 215115420 SH lại LT + H + Đ
22 MAI VĂN ĐẸP 29/09/1969 270782022 SH lại LT + H + Đ
23 NGUYỄN QUANG ĐIỂN 08/10/1955 270742294 SH lần đầu
24 CHU QUANG ĐIỀU 26/06/1989 112321928 SH lại LT + H + Đ
25 TRẦN VĂN ĐỊNH 04/08/1982 273078425 SH lại H + Đ
26 NGUYỄN VĂN ĐÔ 15/10/1970 272624940 SH lại LT + H + Đ
27 NGUYỄN NGỌC DOANH 08/04/1966 270983710 SH lại H + Đ
28 NGUYỄN VĂN ĐÔNG 07/12/1976 035076001714 SH lần đầu
29 HÀ VĂN ĐỒNG 08/01/1993 174935279 SH lần đầu
30 HUỲNH NGỌC ĐỨC 16/04/1986 271678005 SH lần đầu
31 TRẦN DUY ĐỨC 03/08/1997 272560091 SH lần đầu
32 TRẦN NGỌC ĐỨC 01/01/1976 271231632 SH lần đầu
33 LÊ THỊ KIM DUNG 02/11/1983 197104533 SH lần đầu
34 TRẦN BÍCH DUNG 17/03/1987 079187009015 SH lại H + Đ
35 BÙI VIẾT DŨNG 22/10/1978 271320637 SH lại H + Đ
36 ĐỖ ANH DŨNG 01/01/1959 271058824 SH lần đầu
37 HOÀNG DŨNG 05/10/1984 186360039 SH lần đầu
38 NGUYỄN VĂN DŨNG 15/09/1979 271694147 SH lại H + Đ
39 NGUYỄN VĂN DŨNG 19/09/1977 182127888 SH lại H + Đ
40 PHẠM ĐỨC DŨNG 06/07/1993 272387263 SH lại LT + H + Đ
41 THÁI NGỌC ĐƯỢC 09/09/1976 351190699 SH lại LT + H + Đ
42 ĐẶNG THÁI DƯƠNG 16/02/1992 272127043 SH lần đầu
43 ĐƯỜNG VĂN DƯƠNG 10/06/1982 271434982 SH lại H + Đ
44 PHAN ĐẠI DƯƠNG 02/02/1974 272532628 SH lại H + Đ
45 HUỲNH TUẤN DUY 04/01/1992 272074679 SH lần đầu
46 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 28/11/1995 192114752 SH lại H + Đ
47 TRẦN VĂN GỤP 01/01/1986 381662730 SH lần đầu
48 CAO HỒNG HÀ 08/03/1986 271656005 SH lại H + Đ
49 ĐINH THỊ THU HÀ 26/05/1984 272498475 SH lần đầu
50 NGUYỄN THỊ THÚY HÀ 18/08/1969 271267048 SH lại H + Đ
51 TRẦN THỊ DIỄM HÀ 28/11/1991 272044859 SH lại H + Đ
52 TRẦN THỊ THU HÀ 03/11/1983 075183000403 SH lại H + Đ
53 HOÀNG VĂN HẢI 03/10/1957 272185956 SH lại H + Đ
54 LÊ THANH HẢI 22/07/1986 271862029 SH lại LT + H + Đ
55 NGUYỄN VĂN HẢI 22/12/1998 272655617 SH lại LT + H + Đ
56 THIỀU VĂN HẢI 17/11/1981 172204172 SH lại H + Đ
57 TRẦN PHƯỚC HẢI 28/03/1996 272539179 SH lần đầu
58 NGUYỄN TRƯỜNG HÂN 29/04/1998 272676278 SH lần đầu
59 QUÁCH THỊ HẰNG 26/07/1984 272857714 SH lần đầu
60 TRẦN THỊ THÚY HẰNG 30/10/1987 271821828 SH lần đầu
61 NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH 03/08/1990 271973133 SH lần đầu
62 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 13/10/1997 272696307 SH lại H + Đ
63 NGUYỄN ĐÌNH HẬU 03/08/1990 240995625 SH lại H + Đ
64 MAI XUÂN HIẾN 02/11/1990 271957484 SH lại H + Đ
65 ĐẶNG BÁ HIỀN 14/09/1982 070082000025 SH lại LT + H + Đ
66 LƯU BÍCH HIỀN 05/10/1988 271837871 SH lần đầu
67 NGUYỄN THANH HIỀN 20/07/1983 271630770 SH lần đầu
68 NGUYỄN THỊ HIỀN 20/08/1987 273285841 SH lần đầu
69 TRẦN THỊ THU HIỀN 28/02/1989 271840893 SH lần đầu
70 ĐÀO VĂN HIẾU 20/07/1981 271691587 SH lần đầu
71 LA THANH HIẾU 04/10/1988 241056545 SH lại H + Đ
72 NGUYỄN TRUNG HIẾU 01/03/1985 197134333 SH lại LT + H + Đ
73 VŨ MINH HIẾU 24/05/1999 032011358 SH lần đầu
74 VŨ THỊ HOA 01/01/1976 272362481 SH lại LT + H + Đ
75 BÙI NGỌC HÒA 10/06/1999 272679579 SH lại LT + H + Đ
76 HOÀNG QUỐC HÒA 01/01/1979 273053173 SH lại LT + H + Đ
77 NGUYỄN NHÂN HÒA 23/10/1979 272143215 SH lại LT + H + Đ
78 TRẦN VĂN HÒA 07/01/1989 273269052 SH lại LT + H + Đ
79 NGUYỄN VĂN HOÀI 07/09/1993 272301042 SH lại LT + H + Đ
80 NGUYỄN DUY HOÀNG 18/09/1991 215235038 SH lại LT + H + Đ
81 THÁI VIÊN HOÀNG 01/01/1989 205419370 SH lần đầu
82 TRƯƠNG MINH HOÀNG 14/01/1995 025493117 SH lại LT + H + Đ
83 NGUYỄN THỊ HỘI 28/05/1981 272169664 SH lại H + Đ
84 NGÔ THỊ HỒNG 26/03/1995 272315058 SH lần đầu
85 ĐOÀN THỊ MINH HUÊ 16/05/1980 272544261 SH lần đầu
86 NGUYỄN THỊ HUỆ 03/10/1985 271675201 SH lần đầu
87 PHẠM THỊ KIM HUỆ 08/06/1981 271519572 SH lần đầu
88 ĐẶNG HỮU HÙNG 21/09/1987 186642637 SH lại H + Đ
89 MAI HUY HÙNG 14/01/1981 024723998 SH lại LT + H + Đ
90 NGUYỄN MẠNH HÙNG 02/04/1993 245227971 SH lần đầu
91 TRẦN PHI HÙNG 14/12/1992 272238565 SH lại H + Đ
92 TRẦN XUÂN HÙNG 07/05/1983 271494687 SH lần đầu
93 VÕ THÀNH HƯNG 13/03/1990 271906480 SH lần đầu
94 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 01/09/1985 172246185 SH lần đầu
95 PHAN THỊ THÙY HƯƠNG 16/02/1976 271348759 SH lại H + Đ
96 LÊ THỊ HƯỜNG 20/07/1983 272389686 SH lần đầu
97 LÊ PHƯỚC HUY 09/12/1977 331256655 SH lại H + Đ
98 NGUYỄN HÀ NHẬT HUY 14/12/1980 271388970 SH lại LT + H + Đ
99 NGUYỄN HỮU HUY 09/09/1982 121413650 SH lần đầu
100 NGUYỄN NHÂN HUY 16/11/1991 272248407 SH lần đầu
101 NGUYỄN VĂN HUY 13/06/1984 272470099 SH lại LT + H + Đ
102 TRẦN HỌC HUY 15/12/1984 112160233 SH lại LT + H + Đ
103 ĐÀO THỊ THANH HUYỀN 17/04/1973 272637720 SH lại LT + H + Đ
104 TRẦN THỊ LỆ HUYỀN 14/02/1971 271267392 SH lại H + Đ
105 VÕ NGUYỄN HƯƠNG HUYỀN 19/07/1986 271812256 SH lần đầu
106 VÕ THỊ THANH HUYỀN 11/10/1991 272004005 SH lần đầu
107 PHẠM VĂN HUYNH 07/07/1978 272459979 SH lại LT + H + Đ
108 DANH KHA 01/01/1989 371383612 SH lại LT + H + Đ
109 NGUYỄN HỮU KHÁ 27/05/1994 272267704 SH lại H + Đ
110 NGUYỄN TẤN KHANH 01/01/1985 365533249 SH lần đầu
111 TRỊNH QUANG KHÁNH 01/05/1964 271184628 SH lần đầu
112 KIM ĐỨC KHIÊM 15/11/1980 271363426 SH lần đầu
113 VŨ ĐĂNG KHOA 17/06/1982 090880050 SH lại LT + H + Đ
114 NGUYỄN VĂN KIÊN 20/03/1975 182523609 SH lại H + Đ
115 NGUYỄN XUÂN KIÊN 28/08/1974 023825698 SH lại H + Đ
116 HUỲNH VĂN TUẤN KIỆT 15/12/1992 272359334 SH lại H + Đ
117 NGUYỄN THỊ LAM 19/05/1979 182155387 SH lần đầu
118 TRẦN LÂM 01/05/1980 361819232 SH lại LT + H + Đ
119 MAI THỊ HẠNH LAN 07/05/1982 271451735 SH lại LT + H + Đ
120 VŨ THỊ LEN 09/12/1985 271734031 SH lại H + Đ
121 HÀ ÁI LIÊN 05/07/1984 271580881 SH lần đầu
122 TRẦN PHƯƠNG LIÊN 15/08/1969 270793728 SH lần đầu
123 TRƯƠNG THỊ LIÊN 19/10/1979 271593282 SH lần đầu
124 LÊ THÙY LINH 02/08/1994 285372831 SH lại H + Đ
125 LÊ THỊ NGỌC LOAN 19/12/1979 271358745 SH lần đầu
126 NGUYỄN NGỌC LỢI 24/04/1990 272097749 SH lần đầu
127 DƯƠNG THÀNH LONG 12/05/1981 271406472 SH lại LT + H + Đ
128 VÕ PHI LONG 04/12/1988 271766794 SH lần đầu
129 CHẾ THÀNH LUÂN 29/07/1987 271922904 SH lại H + Đ
130 HỨA MẠNH LUÂN 27/10/1985 271711892 SH lại LT + H + Đ
131 ĐOÀN THỊ NGỌC MAI 05/11/1983 083183000089 SH lại H + Đ
132 HUỲNH THỊ TUYẾT MAI 18/02/1966 276772100 SH lại H + Đ
133 NÔNG VĂN MAI 16/02/1992 121964312 SH lần đầu
134 TRẦN MINH MẪN 24/04/1999 272689848 SH lại LT + H + Đ
135 LÊ HỮU MẠNH 01/08/1993 164493288 SH lần đầu
136 NGUYỄN VĂN MẠNH 10/08/1990 173583981 SH lại LT + H + Đ
137 HUỲNH NGỌC MINH 04/04/1983 023660638 SH lại LT + H + Đ
138 LÊ THỤY TUYẾT MINH 19/04/1982 271467971 SH lại H + Đ
139 PHU NÀM MÚI 12/04/1984 271615138 SH lại H + Đ
140 HOÀNG VĂN NAM 26/07/1957 270779692 SH lại LT + H + Đ
141 TRẦN THANH NAM 14/01/1979 271320378 SH lần đầu
142 ĐÀO THỊ NGA 22/10/1989 272067203 SH lần đầu
143 LÊ THỊ NGA 15/05/1974 045174000012 SH lại H + Đ
144 PHÙNG KIM NGA 06/03/1972 021793465 SH lại LT + H + Đ
145 NGUYỄN LÝ KIM NGÂN 23/09/1992 272299651 SH lần đầu
146 TRỊNH THỊ THU NGÂN 23/02/1993 272182029 SH lại H + Đ
147 NGUYỄN CÔNG NGHĨA 20/09/1975 151448995 SH lần đầu
148 PHAN TẤN NGHĨA 30/07/1988 271965689 SH lần đầu
149 NGUYỄN CÔNG NGHIỆP 20/07/1978 272628935 SH lần đầu
150 LÊ THỊ MỸ NGỌC 11/04/1982 271437390 SH lần đầu
151 NGUYỄN THỊ NGỌC 07/09/1977 290620025 SH lần đầu
152 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 20/10/1995 273560897 SH lại LT + H + Đ
153 PHAN THANH NGỌC 01/01/1970 271493923 SH lại LT + H + Đ
154 HOÀNG THỊ NGUYÊN 01/06/1983 272466886 SH lại LT + H + Đ
155 HOÀNG THỊ NHÂN 05/08/1970 271043972 SH lại LT + H + Đ
156 NGUYỄN HẢI NHẬT 10/10/1974 272439644 SH lại LT + H + Đ
157 NGUYỄN THANH NHÌ 01/01/1990 371313443 SH lần đầu
158 LÊ VĂN NHỚ 10/08/1982 240614755 SH lần đầu
159 PHẠM NGUYỄN QUỲNH NHƯ 17/10/1992 272266983 SH lại LT + H + Đ
160 NGUYỄN THỊ KIM PHỐ 04/05/1989 362281516 SH lại LT + H + Đ
161 CHU KHẢI PHONG 30/08/1994 231026520 SH lại H + Đ
162 NGUYỄN VIỆT PHONG 19/01/1996 272599070 SH lần đầu
163 NHAN VĂN PHÚ 30/12/1991 272210304 SH lại LT + H + Đ
164 TRẦN MINH PHÚC 10/03/1983 271515442 SH lần đầu
165 SỲ THÁT PHÚI 24/01/1983 271591271 SH lần đầu
166 NGUYỄN LONG PHỤNG 01/10/1988 241170571 SH lần đầu
167 ĐẶNG MINH PHƯƠNG 05/10/1977 271356114 SH lại LT + H + Đ
168 DƯƠNG THỊ LAN PHƯƠNG 24/05/1986 271673947 SH lại LT + H + Đ
169 NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNG 18/03/1981 271616798 SH lại LT + H + Đ
170 NGUYỄN ĐẠI QUANG 01/09/1994 048094000005 SH lại LT + H + Đ
171 NGUYỄN VŨ NGỌC QUANG 22/08/1984 271751102 SH lại LT + H + Đ
172 TRẦN QUANG 01/08/1982 272437225 SH lại LT + H + Đ
173 LÊ BÁ QUỐC 05/04/1992 272203664 SH lại H + Đ
174 PHẠM TRẦN QUỐC 21/06/1990 272133784 SH lần đầu
175 TRẦN THỊ PHƯƠNG QUÝ 02/12/1983 272582027 SH lại H + Đ
176 ĐỖ QUYÊN 26/05/1998 272579986 SH lại H + Đ
177 NGUYỄN THỊ HỒNG QUYÊN 13/02/1985 272920767 SH lần đầu
178 NGUYỄN THỊ KIM QUYÊN 04/12/1992 025649288 SH lại LT + H + Đ
179 TẠ THỊ QUYÊN 01/08/1981 182492369 SH lại LT + H + Đ
180 TRẦN HẠ BÍCH QUYÊN 01/04/1986 271837196 SH lại LT + H + Đ
181 DOÃN NGỌC QUYNH 01/04/1983 250623221 SH lại LT + H + Đ
182 VŨ HOÀNG QUỲNH 02/08/1981 271514093 SH lại H + Đ
183 CAO THANH SANG 01/01/1971 271124289 SH lần đầu
184 CHÌU CẮM SÁNG 02/10/1975 271258873 SH lần đầu
185 CHƯỚNG PHỔ SÁNG 17/01/1992 272121628 SH lại H + Đ
186 NGUYỄN THỊ SARA 30/06/1985 271786036 SH lại H + Đ
187 HÀ THẾ SINH 25/05/1982 240603190 SH lại LT + H + Đ
188 ĐỖ HÀ SƠN 27/04/1992 272140123 SH lại LT + H + Đ
189 HỒ HẢI SƠN 09/10/1994 272497160 SH lần đầu
190 NGUYỄN ĐỈNH SƠN 12/12/1995 331780389 SH lần đầu
191 HỒ A TẮC 10/06/1985 271591550 SH lần đầu
192 HÀ VĂN TÀI 26/03/1982 272740763 SH lần đầu
193 VÕ TẤN TÀI 28/08/1995 272509470 SH lại H + Đ
194 ĐINH VĂN TÂM 20/09/1982 272750218 SH lần đầu
195 HỒ ĐOÀN BĂNG TÂM 25/09/1992 077192000593 SH lại H + Đ
196 THẠCH NGUYỄN MINH TÂM 15/05/1985 272268543 SH lại LT + H + Đ
197 VŨ VĂN TÂM 22/01/1987 272629417 SH lại H + Đ
198 TRẦN NHẬT TÂN 22/12/1996 251065778 SH lại LT + H + Đ
199 NGUYỄN ĐỨC THẮNG 19/10/1969 079069003809 SH lần đầu
200 NHỮ ĐỨC THẮNG 03/05/1975 272470805 SH lại H + Đ
201 TRỊNH ĐÌNH THẮNG 08/06/1991 0285361614 SH lại LT + H + Đ
202 VÕ TRUNG THẮNG 11/09/1990 271967509 SH lần đầu
203 NGUYỄN ĐÌNH THANH 19/05/1978 182054498 SH lần đầu
204 BÙI TUẤN THÀNH 26/02/1994 241400068 SH lại LT + H + Đ
205 NGUYỄN NGỌC THÀNH 02/08/1977 271264606 SH lần đầu
206 NGUYỄN TẤN THÀNH 27/09/1995 025442776 SH lần đầu
207 NGUYỄN TẤT THÀNH 01/07/1994 281269006 SH lần đầu
208 LÊ NGUYỄN TRUNG THẢO 27/12/1977 271292363 SH lại H + Đ
209 LÊ THU THẢO 29/01/1995 272499719 SH lại LT + H + Đ
210 NINH THỊ THU THẢO 29/04/1974 271003466 SH lại LT + H + Đ
211 NGUYỄN THỊ THÊU 20/02/1982 272809856 SH lần đầu
212 NGÔ VŨ TRƯỜNG THI 07/10/1982 271657520 SH lại LT + H + Đ
213 PHẠM HOÀNG THI 05/07/1989 271793704 SH lại H + Đ
214 LƯƠNG QUÝ THIỆN 12/01/1973 271040049 SH lần đầu
215 NGUYỄN CÔNG THỌ 01/04/1985 271925477 SH lần đầu
216 NGUYỄN CHÍ THOẠI 01/01/1965 334851548 SH lại LT + H + Đ
217 NGUYỄN CÔNG THỜI 23/05/1984 271564850 SH lại LT + H + Đ
218 NGUYỄN THỊ THƠM 30/06/1990 312081258 SH lại LT + H + Đ
219 NGUYỄN THỊ THƠM 29/03/1990 272648447 SH lại LT + H + Đ
220 LÊ MINH THÔNG 28/09/1987 271812611 SH lần đầu
221 LÊ VĂN THÔNG 08/08/1989 186466963 SH lại LT + H + Đ
222 NGUYỄN HỮU THỤ 10/03/1970 022685206 SH lần đầu
223 ĐINH ĐỨC THUẬN 17/09/1986 250699060 SH lại H + Đ
224 NGUYỄN VIẾT THƯỞNG 07/08/1976 272371653 SH lần đầu
225 LÊ TRẦN CHÂU THÚY 08/01/1982 271477012 SH lần đầu
226 NGÔ THỊ THÚY 15/07/1978 271414418 SH lại H + Đ
227 NGUYỄN THỊ NGỌC THÚY 07/03/1985 271720121 SH lại LT + H + Đ
228 HOÀNG THỊ THỦY 13/11/1990 121890675 SH lại LT + H + Đ
229 NGUYỄN THỊ XUÂN THỦY 19/07/1983 271519192 SH lại H + Đ
230 TRẦN XUÂN THỦY 11/01/1972 040072000176 SH lại LT + H + Đ
231 NGUYỄN XUÂN TÍCH 26/07/1988 024809936 SH lại H + Đ
232 LÊ NGỌC TIÊN 19/04/1976 271693856 SH lần đầu
233 NGUYỄN ĐẶNG TIẾN 07/09/1969 271068050 SH lại H + Đ
234 NGUYỄN THỊ KIM TIẾN 20/04/1976 271240884 SH lại H + Đ
235 TRẦN QUỐC TOẢN 25/04/1992 272068090 SH lại LT + H + Đ
236 DƯƠNG VĂN TỚI 10/07/1977 272271214 SH lại H + Đ
237 LÊ NGỌC TỚI 10/11/1983 172375278 SH lần đầu
238 PHẠM THỊ TRANG 05/05/1990 173119306 SH lại H + Đ
239 TĂNG THỊ KIỀU TRANG 01/01/1985 060185000041 SH lần đầu
240 TRƯƠNG NGUYÊN ĐOAN TRANG 13/11/1970 270816436 SH lại H + Đ
241 NGUYỄN MINH TRÍ 22/06/1978 271256655 SH lần đầu
242 TRƯƠNG MINH TRÍ 19/07/1979 260849150 SH lại LT + H + Đ
243 TRƯƠNG THỌ TRIỂN 05/11/1980 023303130 SH lần đầu
244 TRẦN VĂN TRIỆU 22/03/1986 034738693 SH lần đầu
245 VÕ THỊ ÁNH TRINH 13/08/1993 212575318 SH lại LT + H + Đ
246 CAO THỊ TRÚC 16/05/1978 271448083 SH lại LT + H + Đ
247 HỶ NHỰC TRUNG 14/05/1991 272161381 SH lại LT + H + Đ
248 TRỊNH ĐÌNH TRUNG 12/06/1986 321277590 SH lại H + Đ
249 VÕ VĂN TRUNG 15/06/1986 271667652 SH lần đầu
250 DƯƠNG MINH TÚ 21/01/1987 250617405 SH lại H + Đ
251 PHAN ANH TÚ 19/07/1982 272266965 SH lần đầu
252 TRẦN THANH TÚ 23/11/1993 272285568 SH lại H + Đ
253 LẠI QUỐC TUÂN 12/07/1977 272654891 SH lại H + Đ
254 VÕ ĐÌNH TUÂN 19/08/1989 250751780 SH lại H + Đ
255 LÊ THANH TUẤN 02/06/1984 271568778 SH lần đầu
256 PHÙNG TIẾN TUẤN 16/05/1992 272271953 SH lần đầu
257 TRẦN ANH TUẤN 15/08/1991 183653455 SH lần đầu
258 NGÔ THANH TÙNG 15/03/1988 271817853 SH lại H + Đ
259 NGUYỄN ĐĂNG TÙNG 20/12/1988 281290609 SH lần đầu
260 PHẠM VĂN TÙNG 21/11/1985 197162275 SH lại H + Đ
261 NGUYỄN VĂN ÚT 18/03/1999 301714613 SH lần đầu
262 CAO MỸ VÂN 19/07/1989 271881039 SH lại LT + H + Đ
263 BÙI VĂN VIỆT 20/08/1982 183363543 SH lần đầu
264 NGUYỄN VĂN VINH 14/10/1971 380943456 SH lại LT + H + Đ
265 TRẦN XUÂN VINH 17/05/1990 285235435 SH lần đầu
266 CHU VĂN VŨ 21/08/1987 272805689 SH lại H + Đ
267 PHẠM VĂN VŨ 01/01/1979 272083886 SH lần đầu
268 HUỲNH HỮU VƯƠNG 03/06/1992 241332156 SH lại LT + H + Đ
269 NGUYỄN HÀM VƯỢNG 07/01/1993 187218056 SH lần đầu
270 PHAN NGUYỄN ÁNH VY 18/09/1999 272767484 SH lần đầu
271 ĐOÀN VĂN XUÂN 01/01/1974 271256181 SH lần đầu
272 PHÙNG THỊ XUÂN 02/06/1984 183560582 SH lại H + Đ
273 TRỊNH THỊ ÁNH XUÂN 15/05/1982 272376655 SH lần đầu
274 VŨ NGỌC YẾN XUÂN 08/02/1997 371775209 SH lại LT + H + Đ
275 NGUYỄN THỊ KIM XƯƠNG 21/06/1982 271714829 SH lại H + Đ
276 DƯƠNG HỒNG BẢO XUYÊN 01/01/1989 385474586 SH lại LT + H + Đ
KHÓA 73 THI NGÀY 09/03/2018
STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CMND SH
1 KHỔNG THANH BÌNH 01/02/1989 272184105 SH lần đầu
2 ĐOÀN THỊ NGỌC CHUNG 02/10/1978 272369948 SH lần đầu
3 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM 14/10/1981 272646910 SH lần đầu
4 TỐNG KHÁNH LINH 17/11/1993 272247187 SH lần đầu
5 VŨ VĂN LUÂN 21/04/1987 271755597 SH lần đầu
6 BÙI THỊ TUYẾT NGA 02/02/1989 271880162 SH lần đầu
7 NGUYỄN THÀNH NHÂN 20/01/1987 271717170 SH lần đầu
8 LÊ THỊ THÚY NƯƠNG 08/04/1988 241098719 SH lần đầu
9 NGUYỄN HOÀNG PHONG 16/02/1987 271881813 SH lần đầu
10 NGUYỄN TIẾN THÁI 05/02/1989 112396429 SH lần đầu
11 TÔ KIM THOA 29/10/1988 281262956 SH lần đầu
12 NGUYỄN THẾ THỦ 10/10/1995 215313548 SH lần đầu
13 HUỲNH THỊ THU THỦY 31/10/1984 271630602 SH lần đầu
14 THÁI THÙY TRANG 05/09/1985 271620890 SH lần đầu
KHÓA 74 THI NGÀY 09/03/2018
STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CMND SH
1 NGÔ HOÀNG ANH 30/09/1996 238202445 SH lần đầu
2 NGÔ QUỐC ANH 16/03/1995 301529166 SH lần đầu
3 NGUYỄN QUỐC BẢO 21/11/1984 025408229 SH lần đầu
4 PHẠM VĂN CHIẾN 15/03/1988 245127931 SH lần đầu
5 PHẠM THÀNH CHƯƠNG 11/10/1990 212777766 SH lần đầu
6 NGUYỄN HOÀNG DÂN 28/12/1987 221200407 SH lần đầu
7 TRẦN HOÀNG DIỆU 17/09/1976 024628324 SH lần đầu
8 NGUYỄN TUẤN DUY 13/08/1990 024349965 SH lần đầu
9 BÙI VĂN HÒA 15/12/1958 024872810 SH lần đầu
10 TRẦN ANH HOÀNG 14/06/1993 025351647 SH lần đầu
11 LÊ TẤN HUY 14/12/1996 301572573 SH lần đầu
12 NGUYỄN CHÍ HUY 13/03/1992 241370489 SH lần đầu
13 ĐOÀN QUANG LINH 10/11/1999 251088999 SH lần đầu
14 LÂM NHỰT LONG 22/01/1988 024071070 SH lần đầu
15 NGUYỄN MẠNH LƯỢNG 27/02/1999 241658383 SH lần đầu
16 HÀ NGUYỄN HOÀI NAM 28/10/1993 024870267 SH lần đầu
17 PHAN THỊ THÚY NGA 30/07/1989 225387458 SH lần đầu
18 LÊ THỊ KIM NGÂN 11/03/1989 025170604 SH lần đầu
19 BÙI VĂN NGHĨA 23/10/1986 285436958 SH lần đầu
20 BÙI ĐÌNH NGUYÊN 01/01/1990 241140983 SH lần đầu
21 NGUYỄN HOÀNG NGUYÊN 20/02/1987 311993359 SH lần đầu
22 TRẦN UYÊN NGUYÊN 01/01/1975 311407558 SH lần đầu
23 QUANG MINH NHỰT 08/10/1982 023714292 SH lần đầu
24 TRƯƠNG VIẾT PHONG 17/06/1973 024246318 SH lần đầu
25 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 09/10/1989 301312448 SH lần đầu
26 VÕ MINH PHỤNG 03/09/1973 022741885 SH lần đầu
27 HỒ THÀNH PHƯỚC 18/05/1989 250748403 SH lần đầu
28 VÕ CAO SANG 21/10/1992 225513670 SH lần đầu
29 VÕ MINH TÂN 03/07/1993 079093006638 SH lần đầu
30 NGUYỄN DUY THANH 02/09/1989 312031897 SH lần đầu
31 PHẠM THỊ THU THẢO 13/03/1990 051190000062 SH lần đầu
32 NGUYỄN TRIỆU THÔNG 24/11/1993 233192489 SH lần đầu
33 NGUYỄN PHÚ THỪA 10/01/1980 025419692 SH lần đầu
34 VÕ VĂN THỪA 01/01/1989 341406003 SH lần đầu
35 HUỲNH VĂN THUẬN 28/10/1999 312393973 SH lần đầu
36 HUỲNH THỊ NGỌC THỦY 27/10/1976 023315569 SH lần đầu
37 LÊ VŨ THỤY 05/03/1994 025104324 SH lần đầu
38 NGUYỄN CHÍ TOÀN 28/12/1990 385525854 SH lần đầu
39 VĂN QUANG TRÍ 06/11/1999 251211266 SH lần đầu
40 LÝ MINH TRIẾT 06/01/1981 023460358 SH lần đầu
41 HUỲNH BÁ HUY VŨ 14/06/1977 079077002538 SH lần đầu
KHÓA 75 THI NGÀY 09/03/2018
STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CMND SH
1 LÊ LÂM QUỐC BẢO 19/09/1992 079092001533 SH lần đầu
2 HỒ NGỌC CƯỜNG 24/05/1982 271441716 SH lần đầu
3 PHẠM CHÍ CƯỜNG 16/04/1994 272304280 SH lần đầu
4 LÊ PHƯỚC HIỆP 16/09/1983 087083000167 SH lần đầu
5 ĐẶNG VĂN NHỚ 01/01/1987 311884974 SH lần đầu
6 TRƯƠNG THANH PHONG 25/05/1992 331726294 SH lần đầu
7 TRẦN HỮU PHÚC 25/12/1975 079075003814 SH lần đầu
8 TRẦN QUANG THỊNH 10/01/1991 024743035 SH lần đầu
9 NGUYỄN HỒ QUỐC TIẾN 24/02/1985 363918699 SH lần đầu
10 NGUYỄN VI VŨ 16/02/1976 022826998 SH lần đầu
KHÓA 76 THI NGÀY 09/03/2018
STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CMND SH
1 NGUYỄN HỮU BÌNH 09/03/1983 023428915 SH lần đầu
2 BÙI XUÂN HÀNH 05/01/1979 183143146 SH lần đầu
3 TRẦN VIỆT HÙNG 26/03/1983 121475954 SH lần đầu
4 BÙI VĂN KHƠI 01/08/1969 024461368 SH lần đầu
5 NGUYỄN ĐĂNG QUANG 26/07/1991 272115362 SH lần đầu
6 NGUYỄN VĂN QUÍ 25/01/1998 341924414 SH lần đầu
7 PHAN VĂN TÍNH 08/01/1990 272064881 SH lần đầu
8 PHAN VĂN VỸ 10/10/1982 205227680 SH lần đầu
KHÓA 77 THI NGÀY 09/03/2018
STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CMND SH
1 NGUYỄN BẠCH NGỌC ANH 04/09/1999 272629617 SH lần đầu
2 VŨ HOÀNG TUẤN ANH 19/11/1993 272455452 SH lần đầu
3 NGUYỄN BẢO DUY 28/12/1996 272605842 SH lần đầu
4 NGUYỄN TRUNG HIẾU 18/12/1997 272608095 SH lần đầu
5 LÊ THỊ KIỀU LAN 02/09/1989 312001412 SH lần đầu
6 CHU HẢI LÝ 18/06/1988 271796383 SH lần đầu
7 NGUYỄN THỊ TRÚC MAI 20/04/1985 272656458 SH lần đầu
8 NGUYỄN BÁ PHÚ 21/09/1981 271403773 SH lần đầu
9 NGUYỄN MINH QUÂN 19/07/1990 321389534 SH lần đầu
Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *