0899189190

KHÓA 72 + TỒN ĐỌNG THI NGÀY 08/03/2018

 

KHÓA 72 + TỒN ĐỌNG THI NGÀY 08/03/2018
STTHỌ VÀ TÊNNĂM SINHCMNDSH
1NGUYỄN THÀNH ÂN01/01/1974271263429SH lại LT + H + Đ
2NGUYỄN HẢI ÂU17/04/1993272153080SH lại H + Đ
3CAO VĂN BẰNG06/08/1973272680881SH lại LT + H + Đ
4LÊ VĂN BÌNH01/01/1976271242508SH lần đầu
5PHAN CHÂU BÌNH15/06/1984271707486SH lại LT + H + Đ
6TRẦN TRỌNG BÌNH12/03/1967079067002251SH lại LT + H + Đ
7NGUYỄN VĂN CẢM19/04/1986271869399SH lần đầu
8NGUYỄN BÁ CẢNH14/05/1989271815347SH lại LT + H + Đ
9TRỊNH ĐÌNH CHIẾN12/09/1991173605839SH lại H + Đ
10NGUYỄN CÔNG CHỦ18/12/1989385471824SH lại H + Đ
11TRẦN HUỲNH CHƯƠNG30/04/1982351412159SH lần đầu
12NGUYỄN CHÍ CÔNG16/07/1992272055166SH lại LT + H + Đ
13NGUYỄN VĂN CÔNG19/07/1986271342683SH lại H + Đ
14LÊ MẠNH CƯỜNG21/02/1992272875380SH lần đầu
15ĐINH VĂN ĐÀI25/12/1976272416235SH lại LT + H + Đ
16NGUYỄN VĂN ĐÀI20/02/1989173403572SH lần đầu
17NGUYỄN VĂN DÂN01/08/1989221873869SH lại LT + H + Đ
18HÀ VINH DANH24/11/1993272202353SH lần đầu
19LÊ QUÝ ĐẠT21/09/1994183947950SH lại LT + H + Đ
20LAO TẮC DẬU21/10/1988271775880SH lại H + Đ
21NGUYỄN MINH ĐÂY21/06/1989215115420SH lại LT + H + Đ
22MAI VĂN ĐẸP29/09/1969270782022SH lại LT + H + Đ
23NGUYỄN QUANG ĐIỂN08/10/1955270742294SH lần đầu
24CHU QUANG ĐIỀU26/06/1989112321928SH lại LT + H + Đ
25TRẦN VĂN ĐỊNH04/08/1982273078425SH lại H + Đ
26NGUYỄN VĂN ĐÔ15/10/1970272624940SH lại LT + H + Đ
27NGUYỄN NGỌC DOANH08/04/1966270983710SH lại H + Đ
28NGUYỄN VĂN ĐÔNG07/12/1976035076001714SH lần đầu
29HÀ VĂN ĐỒNG08/01/1993174935279SH lần đầu
30HUỲNH NGỌC ĐỨC16/04/1986271678005SH lần đầu
31TRẦN DUY ĐỨC03/08/1997272560091SH lần đầu
32TRẦN NGỌC ĐỨC01/01/1976271231632SH lần đầu
33LÊ THỊ KIM DUNG02/11/1983197104533SH lần đầu
34TRẦN BÍCH DUNG17/03/1987079187009015SH lại H + Đ
35BÙI VIẾT DŨNG22/10/1978271320637SH lại H + Đ
36ĐỖ ANH DŨNG01/01/1959271058824SH lần đầu
37HOÀNG DŨNG05/10/1984186360039SH lần đầu
38NGUYỄN VĂN DŨNG15/09/1979271694147SH lại H + Đ
39NGUYỄN VĂN DŨNG19/09/1977182127888SH lại H + Đ
40PHẠM ĐỨC DŨNG06/07/1993272387263SH lại LT + H + Đ
41THÁI NGỌC ĐƯỢC09/09/1976351190699SH lại LT + H + Đ
42ĐẶNG THÁI DƯƠNG16/02/1992272127043SH lần đầu
43ĐƯỜNG VĂN DƯƠNG10/06/1982271434982SH lại H + Đ
44PHAN ĐẠI DƯƠNG02/02/1974272532628SH lại H + Đ
45HUỲNH TUẤN DUY04/01/1992272074679SH lần đầu
46NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN28/11/1995192114752SH lại H + Đ
47TRẦN VĂN GỤP01/01/1986381662730SH lần đầu
48CAO HỒNG HÀ08/03/1986271656005SH lại H + Đ
49ĐINH THỊ THU HÀ26/05/1984272498475SH lần đầu
50NGUYỄN THỊ THÚY HÀ18/08/1969271267048SH lại H + Đ
51TRẦN THỊ DIỄM HÀ28/11/1991272044859SH lại H + Đ
52TRẦN THỊ THU HÀ03/11/1983075183000403SH lại H + Đ
53HOÀNG VĂN HẢI03/10/1957272185956SH lại H + Đ
54LÊ THANH HẢI22/07/1986271862029SH lại LT + H + Đ
55NGUYỄN VĂN HẢI22/12/1998272655617SH lại LT + H + Đ
56THIỀU VĂN HẢI17/11/1981172204172SH lại H + Đ
57TRẦN PHƯỚC HẢI28/03/1996272539179SH lần đầu
58NGUYỄN TRƯỜNG HÂN29/04/1998272676278SH lần đầu
59QUÁCH THỊ HẰNG26/07/1984272857714SH lần đầu
60TRẦN THỊ THÚY HẰNG30/10/1987271821828SH lần đầu
61NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH03/08/1990271973133SH lần đầu
62NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH13/10/1997272696307SH lại H + Đ
63NGUYỄN ĐÌNH HẬU03/08/1990240995625SH lại H + Đ
64MAI XUÂN HIẾN02/11/1990271957484SH lại H + Đ
65ĐẶNG BÁ HIỀN14/09/1982070082000025SH lại LT + H + Đ
66LƯU BÍCH HIỀN05/10/1988271837871SH lần đầu
67NGUYỄN THANH HIỀN20/07/1983271630770SH lần đầu
68NGUYỄN THỊ HIỀN20/08/1987273285841SH lần đầu
69TRẦN THỊ THU HIỀN28/02/1989271840893SH lần đầu
70ĐÀO VĂN HIẾU20/07/1981271691587SH lần đầu
71LA THANH HIẾU04/10/1988241056545SH lại H + Đ
72NGUYỄN TRUNG HIẾU01/03/1985197134333SH lại LT + H + Đ
73VŨ MINH HIẾU24/05/1999032011358SH lần đầu
74VŨ THỊ HOA01/01/1976272362481SH lại LT + H + Đ
75BÙI NGỌC HÒA10/06/1999272679579SH lại LT + H + Đ
76HOÀNG QUỐC HÒA01/01/1979273053173SH lại LT + H + Đ
77NGUYỄN NHÂN HÒA23/10/1979272143215SH lại LT + H + Đ
78TRẦN VĂN HÒA07/01/1989273269052SH lại LT + H + Đ
79NGUYỄN VĂN HOÀI07/09/1993272301042SH lại LT + H + Đ
80NGUYỄN DUY HOÀNG18/09/1991215235038SH lại LT + H + Đ
81THÁI VIÊN HOÀNG01/01/1989205419370SH lần đầu
82TRƯƠNG MINH HOÀNG14/01/1995025493117SH lại LT + H + Đ
83NGUYỄN THỊ HỘI28/05/1981272169664SH lại H + Đ
84NGÔ THỊ HỒNG26/03/1995272315058SH lần đầu
85ĐOÀN THỊ MINH HUÊ16/05/1980272544261SH lần đầu
86NGUYỄN THỊ HUỆ03/10/1985271675201SH lần đầu
87PHẠM THỊ KIM HUỆ08/06/1981271519572SH lần đầu
88ĐẶNG HỮU HÙNG21/09/1987186642637SH lại H + Đ
89MAI HUY HÙNG14/01/1981024723998SH lại LT + H + Đ
90NGUYỄN MẠNH HÙNG02/04/1993245227971SH lần đầu
91TRẦN PHI HÙNG14/12/1992272238565SH lại H + Đ
92TRẦN XUÂN HÙNG07/05/1983271494687SH lần đầu
93VÕ THÀNH HƯNG13/03/1990271906480SH lần đầu
94NGUYỄN THỊ HƯƠNG01/09/1985172246185SH lần đầu
95PHAN THỊ THÙY HƯƠNG16/02/1976271348759SH lại H + Đ
96LÊ THỊ HƯỜNG20/07/1983272389686SH lần đầu
97LÊ PHƯỚC HUY09/12/1977331256655SH lại H + Đ
98NGUYỄN HÀ NHẬT HUY14/12/1980271388970SH lại LT + H + Đ
99NGUYỄN HỮU HUY09/09/1982121413650SH lần đầu
100NGUYỄN NHÂN HUY16/11/1991272248407SH lần đầu
101NGUYỄN VĂN HUY13/06/1984272470099SH lại LT + H + Đ
102TRẦN HỌC HUY15/12/1984112160233SH lại LT + H + Đ
103ĐÀO THỊ THANH HUYỀN17/04/1973272637720SH lại LT + H + Đ
104TRẦN THỊ LỆ HUYỀN14/02/1971271267392SH lại H + Đ
105VÕ NGUYỄN HƯƠNG HUYỀN19/07/1986271812256SH lần đầu
106VÕ THỊ THANH HUYỀN11/10/1991272004005SH lần đầu
107PHẠM VĂN HUYNH07/07/1978272459979SH lại LT + H + Đ
108DANH KHA01/01/1989371383612SH lại LT + H + Đ
109NGUYỄN HỮU KHÁ27/05/1994272267704SH lại H + Đ
110NGUYỄN TẤN KHANH01/01/1985365533249SH lần đầu
111TRỊNH QUANG KHÁNH01/05/1964271184628SH lần đầu
112KIM ĐỨC KHIÊM15/11/1980271363426SH lần đầu
113VŨ ĐĂNG KHOA17/06/1982090880050SH lại LT + H + Đ
114NGUYỄN VĂN KIÊN20/03/1975182523609SH lại H + Đ
115NGUYỄN XUÂN KIÊN28/08/1974023825698SH lại H + Đ
116HUỲNH VĂN TUẤN KIỆT15/12/1992272359334SH lại H + Đ
117NGUYỄN THỊ LAM19/05/1979182155387SH lần đầu
118TRẦN LÂM01/05/1980361819232SH lại LT + H + Đ
119MAI THỊ HẠNH LAN07/05/1982271451735SH lại LT + H + Đ
120VŨ THỊ LEN09/12/1985271734031SH lại H + Đ
121HÀ ÁI LIÊN05/07/1984271580881SH lần đầu
122TRẦN PHƯƠNG LIÊN15/08/1969270793728SH lần đầu
123TRƯƠNG THỊ LIÊN19/10/1979271593282SH lần đầu
124LÊ THÙY LINH02/08/1994285372831SH lại H + Đ
125LÊ THỊ NGỌC LOAN19/12/1979271358745SH lần đầu
126NGUYỄN NGỌC LỢI24/04/1990272097749SH lần đầu
127DƯƠNG THÀNH LONG12/05/1981271406472SH lại LT + H + Đ
128VÕ PHI LONG04/12/1988271766794SH lần đầu
129CHẾ THÀNH LUÂN29/07/1987271922904SH lại H + Đ
130HỨA MẠNH LUÂN27/10/1985271711892SH lại LT + H + Đ
131ĐOÀN THỊ NGỌC MAI05/11/1983083183000089SH lại H + Đ
132HUỲNH THỊ TUYẾT MAI18/02/1966276772100SH lại H + Đ
133NÔNG VĂN MAI16/02/1992121964312SH lần đầu
134TRẦN MINH MẪN24/04/1999272689848SH lại LT + H + Đ
135LÊ HỮU MẠNH01/08/1993164493288SH lần đầu
136NGUYỄN VĂN MẠNH10/08/1990173583981SH lại LT + H + Đ
137HUỲNH NGỌC MINH04/04/1983023660638SH lại LT + H + Đ
138LÊ THỤY TUYẾT MINH19/04/1982271467971SH lại H + Đ
139PHU NÀM MÚI12/04/1984271615138SH lại H + Đ
140HOÀNG VĂN NAM26/07/1957270779692SH lại LT + H + Đ
141TRẦN THANH NAM14/01/1979271320378SH lần đầu
142ĐÀO THỊ NGA22/10/1989272067203SH lần đầu
143LÊ THỊ NGA15/05/1974045174000012SH lại H + Đ
144PHÙNG KIM NGA06/03/1972021793465SH lại LT + H + Đ
145NGUYỄN LÝ KIM NGÂN23/09/1992272299651SH lần đầu
146TRỊNH THỊ THU NGÂN23/02/1993272182029SH lại H + Đ
147NGUYỄN CÔNG NGHĨA20/09/1975151448995SH lần đầu
148PHAN TẤN NGHĨA30/07/1988271965689SH lần đầu
149NGUYỄN CÔNG NGHIỆP20/07/1978272628935SH lần đầu
150LÊ THỊ MỸ NGỌC11/04/1982271437390SH lần đầu
151NGUYỄN THỊ NGỌC07/09/1977290620025SH lần đầu
152NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC20/10/1995273560897SH lại LT + H + Đ
153PHAN THANH NGỌC01/01/1970271493923SH lại LT + H + Đ
154HOÀNG THỊ NGUYÊN01/06/1983272466886SH lại LT + H + Đ
155HOÀNG THỊ NHÂN05/08/1970271043972SH lại LT + H + Đ
156NGUYỄN HẢI NHẬT10/10/1974272439644SH lại LT + H + Đ
157NGUYỄN THANH NHÌ01/01/1990371313443SH lần đầu
158LÊ VĂN NHỚ10/08/1982240614755SH lần đầu
159PHẠM NGUYỄN QUỲNH NHƯ17/10/1992272266983SH lại LT + H + Đ
160NGUYỄN THỊ KIM PHỐ04/05/1989362281516SH lại LT + H + Đ
161CHU KHẢI PHONG30/08/1994231026520SH lại H + Đ
162NGUYỄN VIỆT PHONG19/01/1996272599070SH lần đầu
163NHAN VĂN PHÚ30/12/1991272210304SH lại LT + H + Đ
164TRẦN MINH PHÚC10/03/1983271515442SH lần đầu
165SỲ THÁT PHÚI24/01/1983271591271SH lần đầu
166NGUYỄN LONG PHỤNG01/10/1988241170571SH lần đầu
167ĐẶNG MINH PHƯƠNG05/10/1977271356114SH lại LT + H + Đ
168DƯƠNG THỊ LAN PHƯƠNG24/05/1986271673947SH lại LT + H + Đ
169NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNG18/03/1981271616798SH lại LT + H + Đ
170NGUYỄN ĐẠI QUANG01/09/1994048094000005SH lại LT + H + Đ
171NGUYỄN VŨ NGỌC QUANG22/08/1984271751102SH lại LT + H + Đ
172TRẦN QUANG01/08/1982272437225SH lại LT + H + Đ
173LÊ BÁ QUỐC05/04/1992272203664SH lại H + Đ
174PHẠM TRẦN QUỐC21/06/1990272133784SH lần đầu
175TRẦN THỊ PHƯƠNG QUÝ02/12/1983272582027SH lại H + Đ
176ĐỖ QUYÊN26/05/1998272579986SH lại H + Đ
177NGUYỄN THỊ HỒNG QUYÊN13/02/1985272920767SH lần đầu
178NGUYỄN THỊ KIM QUYÊN04/12/1992025649288SH lại LT + H + Đ
179TẠ THỊ QUYÊN01/08/1981182492369SH lại LT + H + Đ
180TRẦN HẠ BÍCH QUYÊN01/04/1986271837196SH lại LT + H + Đ
181DOÃN NGỌC QUYNH01/04/1983250623221SH lại LT + H + Đ
182VŨ HOÀNG QUỲNH02/08/1981271514093SH lại H + Đ
183CAO THANH SANG01/01/1971271124289SH lần đầu
184CHÌU CẮM SÁNG02/10/1975271258873SH lần đầu
185CHƯỚNG PHỔ SÁNG17/01/1992272121628SH lại H + Đ
186NGUYỄN THỊ SARA30/06/1985271786036SH lại H + Đ
187HÀ THẾ SINH25/05/1982240603190SH lại LT + H + Đ
188ĐỖ HÀ SƠN27/04/1992272140123SH lại LT + H + Đ
189HỒ HẢI SƠN09/10/1994272497160SH lần đầu
190NGUYỄN ĐỈNH SƠN12/12/1995331780389SH lần đầu
191HỒ A TẮC10/06/1985271591550SH lần đầu
192HÀ VĂN TÀI26/03/1982272740763SH lần đầu
193VÕ TẤN TÀI28/08/1995272509470SH lại H + Đ
194ĐINH VĂN TÂM20/09/1982272750218SH lần đầu
195HỒ ĐOÀN BĂNG TÂM25/09/1992077192000593SH lại H + Đ
196THẠCH NGUYỄN MINH TÂM15/05/1985272268543SH lại LT + H + Đ
197VŨ VĂN TÂM22/01/1987272629417SH lại H + Đ
198TRẦN NHẬT TÂN22/12/1996251065778SH lại LT + H + Đ
199NGUYỄN ĐỨC THẮNG19/10/1969079069003809SH lần đầu
200NHỮ ĐỨC THẮNG03/05/1975272470805SH lại H + Đ
201TRỊNH ĐÌNH THẮNG08/06/19910285361614SH lại LT + H + Đ
202VÕ TRUNG THẮNG11/09/1990271967509SH lần đầu
203NGUYỄN ĐÌNH THANH19/05/1978182054498SH lần đầu
204BÙI TUẤN THÀNH26/02/1994241400068SH lại LT + H + Đ
205NGUYỄN NGỌC THÀNH02/08/1977271264606SH lần đầu
206NGUYỄN TẤN THÀNH27/09/1995025442776SH lần đầu
207NGUYỄN TẤT THÀNH01/07/1994281269006SH lần đầu
208LÊ NGUYỄN TRUNG THẢO27/12/1977271292363SH lại H + Đ
209LÊ THU THẢO29/01/1995272499719SH lại LT + H + Đ
210NINH THỊ THU THẢO29/04/1974271003466SH lại LT + H + Đ
211NGUYỄN THỊ THÊU20/02/1982272809856SH lần đầu
212NGÔ VŨ TRƯỜNG THI07/10/1982271657520SH lại LT + H + Đ
213PHẠM HOÀNG THI05/07/1989271793704SH lại H + Đ
214LƯƠNG QUÝ THIỆN12/01/1973271040049SH lần đầu
215NGUYỄN CÔNG THỌ01/04/1985271925477SH lần đầu
216NGUYỄN CHÍ THOẠI01/01/1965334851548SH lại LT + H + Đ
217NGUYỄN CÔNG THỜI23/05/1984271564850SH lại LT + H + Đ
218NGUYỄN THỊ THƠM30/06/1990312081258SH lại LT + H + Đ
219NGUYỄN THỊ THƠM29/03/1990272648447SH lại LT + H + Đ
220LÊ MINH THÔNG28/09/1987271812611SH lần đầu
221LÊ VĂN THÔNG08/08/1989186466963SH lại LT + H + Đ
222NGUYỄN HỮU THỤ10/03/1970022685206SH lần đầu
223ĐINH ĐỨC THUẬN17/09/1986250699060SH lại H + Đ
224NGUYỄN VIẾT THƯỞNG07/08/1976272371653SH lần đầu
225LÊ TRẦN CHÂU THÚY08/01/1982271477012SH lần đầu
226NGÔ THỊ THÚY15/07/1978271414418SH lại H + Đ
227NGUYỄN THỊ NGỌC THÚY07/03/1985271720121SH lại LT + H + Đ
228HOÀNG THỊ THỦY13/11/1990121890675SH lại LT + H + Đ
229NGUYỄN THỊ XUÂN THỦY19/07/1983271519192SH lại H + Đ
230TRẦN XUÂN THỦY11/01/1972040072000176SH lại LT + H + Đ
231NGUYỄN XUÂN TÍCH26/07/1988024809936SH lại H + Đ
232LÊ NGỌC TIÊN19/04/1976271693856SH lần đầu
233NGUYỄN ĐẶNG TIẾN07/09/1969271068050SH lại H + Đ
234NGUYỄN THỊ KIM TIẾN20/04/1976271240884SH lại H + Đ
235TRẦN QUỐC TOẢN25/04/1992272068090SH lại LT + H + Đ
236DƯƠNG VĂN TỚI10/07/1977272271214SH lại H + Đ
237LÊ NGỌC TỚI10/11/1983172375278SH lần đầu
238PHẠM THỊ TRANG05/05/1990173119306SH lại H + Đ
239TĂNG THỊ KIỀU TRANG01/01/1985060185000041SH lần đầu
240TRƯƠNG NGUYÊN ĐOAN TRANG13/11/1970270816436SH lại H + Đ
241NGUYỄN MINH TRÍ22/06/1978271256655SH lần đầu
242TRƯƠNG MINH TRÍ19/07/1979260849150SH lại LT + H + Đ
243TRƯƠNG THỌ TRIỂN05/11/1980023303130SH lần đầu
244TRẦN VĂN TRIỆU22/03/1986034738693SH lần đầu
245VÕ THỊ ÁNH TRINH13/08/1993212575318SH lại LT + H + Đ
246CAO THỊ TRÚC16/05/1978271448083SH lại LT + H + Đ
247HỶ NHỰC TRUNG14/05/1991272161381SH lại LT + H + Đ
248TRỊNH ĐÌNH TRUNG12/06/1986321277590SH lại H + Đ
249VÕ VĂN TRUNG15/06/1986271667652SH lần đầu
250DƯƠNG MINH TÚ21/01/1987250617405SH lại H + Đ
251PHAN ANH TÚ19/07/1982272266965SH lần đầu
252TRẦN THANH TÚ23/11/1993272285568SH lại H + Đ
253LẠI QUỐC TUÂN12/07/1977272654891SH lại H + Đ
254VÕ ĐÌNH TUÂN19/08/1989250751780SH lại H + Đ
255LÊ THANH TUẤN02/06/1984271568778SH lần đầu
256PHÙNG TIẾN TUẤN16/05/1992272271953SH lần đầu
257TRẦN ANH TUẤN15/08/1991183653455SH lần đầu
258NGÔ THANH TÙNG15/03/1988271817853SH lại H + Đ
259NGUYỄN ĐĂNG TÙNG20/12/1988281290609SH lần đầu
260PHẠM VĂN TÙNG21/11/1985197162275SH lại H + Đ
261NGUYỄN VĂN ÚT18/03/1999301714613SH lần đầu
262CAO MỸ VÂN19/07/1989271881039SH lại LT + H + Đ
263BÙI VĂN VIỆT20/08/1982183363543SH lần đầu
264NGUYỄN VĂN VINH14/10/1971380943456SH lại LT + H + Đ
265TRẦN XUÂN VINH17/05/1990285235435SH lần đầu
266CHU VĂN VŨ21/08/1987272805689SH lại H + Đ
267PHẠM VĂN VŨ01/01/1979272083886SH lần đầu
268HUỲNH HỮU VƯƠNG03/06/1992241332156SH lại LT + H + Đ
269NGUYỄN HÀM VƯỢNG07/01/1993187218056SH lần đầu
270PHAN NGUYỄN ÁNH VY18/09/1999272767484SH lần đầu
271ĐOÀN VĂN XUÂN01/01/1974271256181SH lần đầu
272PHÙNG THỊ XUÂN02/06/1984183560582SH lại H + Đ
273TRỊNH THỊ ÁNH XUÂN15/05/1982272376655SH lần đầu
274VŨ NGỌC YẾN XUÂN08/02/1997371775209SH lại LT + H + Đ
275NGUYỄN THỊ KIM XƯƠNG21/06/1982271714829SH lại H + Đ
276DƯƠNG HỒNG BẢO XUYÊN01/01/1989385474586SH lại LT + H + Đ
KHÓA 73 THI NGÀY 09/03/2018
STTHỌ VÀ TÊNNĂM SINHCMNDSH
1KHỔNG THANH BÌNH01/02/1989272184105SH lần đầu
2ĐOÀN THỊ NGỌC CHUNG02/10/1978272369948SH lần đầu
3NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM14/10/1981272646910SH lần đầu
4TỐNG KHÁNH LINH17/11/1993272247187SH lần đầu
5VŨ VĂN LUÂN21/04/1987271755597SH lần đầu
6BÙI THỊ TUYẾT NGA02/02/1989271880162SH lần đầu
7NGUYỄN THÀNH NHÂN20/01/1987271717170SH lần đầu
8LÊ THỊ THÚY NƯƠNG08/04/1988241098719SH lần đầu
9NGUYỄN HOÀNG PHONG16/02/1987271881813SH lần đầu
10NGUYỄN TIẾN THÁI05/02/1989112396429SH lần đầu
11TÔ KIM THOA29/10/1988281262956SH lần đầu
12NGUYỄN THẾ THỦ10/10/1995215313548SH lần đầu
13HUỲNH THỊ THU THỦY31/10/1984271630602SH lần đầu
14THÁI THÙY TRANG05/09/1985271620890SH lần đầu
KHÓA 74 THI NGÀY 09/03/2018
STTHỌ VÀ TÊNNĂM SINHCMNDSH
1NGÔ HOÀNG ANH30/09/1996238202445SH lần đầu
2NGÔ QUỐC ANH16/03/1995301529166SH lần đầu
3NGUYỄN QUỐC BẢO21/11/1984025408229SH lần đầu
4PHẠM VĂN CHIẾN15/03/1988245127931SH lần đầu
5PHẠM THÀNH CHƯƠNG11/10/1990212777766SH lần đầu
6NGUYỄN HOÀNG DÂN28/12/1987221200407SH lần đầu
7TRẦN HOÀNG DIỆU17/09/1976024628324SH lần đầu
8NGUYỄN TUẤN DUY13/08/1990024349965SH lần đầu
9BÙI VĂN HÒA15/12/1958024872810SH lần đầu
10TRẦN ANH HOÀNG14/06/1993025351647SH lần đầu
11LÊ TẤN HUY14/12/1996301572573SH lần đầu
12NGUYỄN CHÍ HUY13/03/1992241370489SH lần đầu
13ĐOÀN QUANG LINH10/11/1999251088999SH lần đầu
14LÂM NHỰT LONG22/01/1988024071070SH lần đầu
15NGUYỄN MẠNH LƯỢNG27/02/1999241658383SH lần đầu
16HÀ NGUYỄN HOÀI NAM28/10/1993024870267SH lần đầu
17PHAN THỊ THÚY NGA30/07/1989225387458SH lần đầu
18LÊ THỊ KIM NGÂN11/03/1989025170604SH lần đầu
19BÙI VĂN NGHĨA23/10/1986285436958SH lần đầu
20BÙI ĐÌNH NGUYÊN01/01/1990241140983SH lần đầu
21NGUYỄN HOÀNG NGUYÊN20/02/1987311993359SH lần đầu
22TRẦN UYÊN NGUYÊN01/01/1975311407558SH lần đầu
23QUANG MINH NHỰT08/10/1982023714292SH lần đầu
24TRƯƠNG VIẾT PHONG17/06/1973024246318SH lần đầu
25NGUYỄN HOÀNG PHÚC09/10/1989301312448SH lần đầu
26VÕ MINH PHỤNG03/09/1973022741885SH lần đầu
27HỒ THÀNH PHƯỚC18/05/1989250748403SH lần đầu
28VÕ CAO SANG21/10/1992225513670SH lần đầu
29VÕ MINH TÂN03/07/1993079093006638SH lần đầu
30NGUYỄN DUY THANH02/09/1989312031897SH lần đầu
31PHẠM THỊ THU THẢO13/03/1990051190000062SH lần đầu
32NGUYỄN TRIỆU THÔNG24/11/1993233192489SH lần đầu
33NGUYỄN PHÚ THỪA10/01/1980025419692SH lần đầu
34VÕ VĂN THỪA01/01/1989341406003SH lần đầu
35HUỲNH VĂN THUẬN28/10/1999312393973SH lần đầu
36HUỲNH THỊ NGỌC THỦY27/10/1976023315569SH lần đầu
37LÊ VŨ THỤY05/03/1994025104324SH lần đầu
38NGUYỄN CHÍ TOÀN28/12/1990385525854SH lần đầu
39VĂN QUANG TRÍ06/11/1999251211266SH lần đầu
40LÝ MINH TRIẾT06/01/1981023460358SH lần đầu
41HUỲNH BÁ HUY VŨ14/06/1977079077002538SH lần đầu
KHÓA 75 THI NGÀY 09/03/2018
STTHỌ VÀ TÊNNĂM SINHCMNDSH
1LÊ LÂM QUỐC BẢO19/09/1992079092001533SH lần đầu
2HỒ NGỌC CƯỜNG24/05/1982271441716SH lần đầu
3PHẠM CHÍ CƯỜNG16/04/1994272304280SH lần đầu
4LÊ PHƯỚC HIỆP16/09/1983087083000167SH lần đầu
5ĐẶNG VĂN NHỚ01/01/1987311884974SH lần đầu
6TRƯƠNG THANH PHONG25/05/1992331726294SH lần đầu
7TRẦN HỮU PHÚC25/12/1975079075003814SH lần đầu
8TRẦN QUANG THỊNH10/01/1991024743035SH lần đầu
9NGUYỄN HỒ QUỐC TIẾN24/02/1985363918699SH lần đầu
10NGUYỄN VI VŨ16/02/1976022826998SH lần đầu
KHÓA 76 THI NGÀY 09/03/2018
STTHỌ VÀ TÊNNĂM SINHCMNDSH
1NGUYỄN HỮU BÌNH09/03/1983023428915SH lần đầu
2BÙI XUÂN HÀNH05/01/1979183143146SH lần đầu
3TRẦN VIỆT HÙNG26/03/1983121475954SH lần đầu
4BÙI VĂN KHƠI01/08/1969024461368SH lần đầu
5NGUYỄN ĐĂNG QUANG26/07/1991272115362SH lần đầu
6NGUYỄN VĂN QUÍ25/01/1998341924414SH lần đầu
7PHAN VĂN TÍNH08/01/1990272064881SH lần đầu
8PHAN VĂN VỸ10/10/1982205227680SH lần đầu
KHÓA 77 THI NGÀY 09/03/2018
STTHỌ VÀ TÊNNĂM SINHCMNDSH
1NGUYỄN BẠCH NGỌC ANH04/09/1999272629617SH lần đầu
2VŨ HOÀNG TUẤN ANH19/11/1993272455452SH lần đầu
3NGUYỄN BẢO DUY28/12/1996272605842SH lần đầu
4NGUYỄN TRUNG HIẾU18/12/1997272608095SH lần đầu
5LÊ THỊ KIỀU LAN02/09/1989312001412SH lần đầu
6CHU HẢI LÝ18/06/1988271796383SH lần đầu
7NGUYỄN THỊ TRÚC MAI20/04/1985272656458SH lần đầu
8NGUYỄN BÁ PHÚ21/09/1981271403773SH lần đầu
9NGUYỄN MINH QUÂN19/07/1990321389534SH lần đầu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *