0899189190

QUY TRÌNH ĐÓNG HỌC PHÍ TRẢ GÓP

+ Có 3 lựa chọn Khóa Học:

1- Thời gian học: 5.5 tháng (học 5.0 tháng + sát hạch 0.5 tháng)

STTĐIỀU KIỆN T GIAN (Khoảng thời gian từ khi nộp tiền, hồ sơ đến ngày khai giảng)GIÁ THÀNH
1Ghi danh1.0 triệu
2Cuối tháng thứ 012.0 triệu
3Cuối tháng thứ 021.5 triệu
4Cuối tháng thứ 031.0 triệu
5Cuối tháng thứ 041.0 triệu

2- Thời gian học: 4.5 tháng (học 4.0 tháng + sát hạch 0.5 tháng)

STTĐIỀU KIỆN T GIAN (Khoảng thời gian từ khi nộp tiền, hồ sơ đến ngày khai giảng)GIÁ THÀNH
1Ghi danh2.0 triệu
2Cuối tháng thứ 012.0 triệu
3Cuối tháng thứ 021.5 triệu
4Cuối tháng thứ 031.0 triệu

3- Thời gian học: 3.5 tháng (học 3.0 tháng + sát hạch 0.5 tháng)

STTĐIỀU KIỆN T GIAN (Khoảng thời gian từ khi nộp tiền, hồ sơ đến ngày khai giảng)GIÁ THÀNH
1Ghi danh3.0 triệu
2Cuối tháng thứ 012.5 triệu
3Cuối tháng thứ 021.0 triệu

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *